Делегиран регламент (ЕС) 2019/887 на Комисията от 13 март 2019 година относно образеца на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета