Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/189 z 3. februára 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Dalmatinski pršut (CHZO)]