Zaak C-43/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2001/42/EG — Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s — Besluit — Aanwijzing van een specialebeschermingszone overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG — Vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen alsmede van bepaalde preventieve maatregelen — Begrip „plannen en programma’s” — Verplichting om een milieubeoordeling uit te voeren)