Dedenie a európske dedičské osvedčenie ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  13. marca 2012 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))