Pranešimas asmenims ir subjektui, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendimu (BUSP) 2018/1544 su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2020/1482, ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1542, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1480, dėl ribojamųjų kovos su cheminio ginklo platinimu ir naudojimu priemonių 2020/C 344/09