Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8767 – CDPQ/Hyperion Insurance Group) (Text s významom pre EHP )