Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance Group) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )