Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na stanowisko nr PE/197/S (Dz.U. C 144 A z 25.4.2018)