2012/306/EU: Sklep Sveta z dne 12. junija 2012 o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Mozambik