Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1397 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/773 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)