Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1397, 6. august 2019, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2018/773 (EMPs kohaldatav tekst)