Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1397 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων, καθώς και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/773 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)