Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1397 ze dne 6. srpna 2019 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2018/773 (Text s významem pro EHP.)