Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4016/89 της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 1989 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα