Υπόθεση T-498/19: Προσφυγή της 9ης Ιουλίου 2019 — Banco Cooperativo Español κατά ΕΣΕ