Υπόθεση T-113/11: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 — Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Καταχώριση προστατευόμενης γεωγραφικής ενδείξεως — «Gouda Holland»  — Έλλειψη εννόμου συμφέροντος — Πράξη που δεν αφορά άμεσα τον προσφεύγοντα — Απαράδεκτο)