Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z  26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) Text s významom pre EHP