Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES ( 2014. gada 26. februāris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta versija) Dokuments attiecas uz EEZ