Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2656/87 της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 1987 που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1999/85 του Συμβουλίου για το καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης