Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας (EuropeAid) — Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή (AD 14), Βρυξέλλες (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2014/10349