Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 552/97 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu