Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97 που αναστέλλει τη συμμετοχή της Ένωσης του Μιανμάρ στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων