Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2629/84 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 1984 περί τροποποιήσεως των ποσοτικών ορίων που έχουν καθορισθεί για την εισαγωγή ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας (ΕΕ αριθ. L 249 της 18.9.1984)