Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3898/86 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τα κατεψυγμένα φιλέτα και συσσωματωμένους όγκους (γέμιση) των μερλούκιων των διακρίσεων ex 03.01 Β ΙΙ β) 9 και ex 03.01 Β Ι τ) 2 του κοινού δασμολογίου