Mål T-221/08: Tribunalens dom av den 26 april 2016 – Strack mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som rör ett utredningsärende hos Olaf — Talan om ogiltigförklaring — Underförstådda och uttryckliga avslag på ansökningar om tillgång till handlingar — Undantag till skydd för den enskildes privatliv och integritet — Undantag till skydd för tredje mans affärsintressen — Undantag till skydd för beslutsförfarandet — Motiveringsskyldighet — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)