Υπόθεση C-214/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 10ης Απριλίου 2019 [αίτηση του Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Δίκη που κίνησε ο H. W. (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) — Δικαστικός επιμελητής — Αναγκαστική εκτέλεση — Αμοιβές καθοριζόμενες από τον νόμο — Διοικητική πρακτική των αρμόδιων εθνικών αρχών να θεωρούν ότι στο ποσό των αμοιβών αυτών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ — Αρχές της ουδετερότητας και της αναλογικότητας)