Sammanfattning av kommissionens beslut av den 29 september 2020 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT. 40299 – Stängningssystem) (delgivet med nummer C(2020) 6486) (Endast den engelska texten är giltig) (Text av betydelse för EES) 2021/C 40/06