Povzetek Sklepa Komisije z dne 29. septembra 2020 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.40299 – Sistemi zapiranja) (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6486) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP) 2021/C 40/06