Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 29. septembra 2020 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT. 40299 – Uzatváracie systémy) [oznámené pod číslom C(2020) 6486] (Iba anglické znenie je autentické) (Text s významom pre EHP) 2021/C 40/06