Komisijos sprendimo santrauka 2020 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo byloje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo 53 straipsnį santrauka (Byla AT.40299 – Uždarymo sistemos) (pranešta dokumentu Nr. C(2020) 6486) (Tekstas autentiškas tik anglų kalba) (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 40/06