Резюме на Решение на Комисията от 29 септември 2020 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT. 40299 – Системи за затваряне) (нотифицирано под номер C(2020) 6486) (само текстът на английски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 40/06