Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1738 zo 16. novembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Asparago verde di Altedo“ (CHZO)]