Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/550 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2021 για την έγκριση μη ήσσονος σημασίας τροποποίησης των προδιαγραφών ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Radicchio Rosso di Treviso» (ΠΓΕ)]