Vec C-237/18: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 18. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège – Belgicko) – Pauline Stiernon a i./Belgické kráľovstvo, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Voľný pohyb pracovníkov — Slobodná voľba povolania — Články 20, 21 a 45 ZFEÚ — Charta základných práv Európskej únie — Článok 15 — Povolanie psychomotorického terapeuta, ktoré sa nenachádza na vnútroštátnom zozname pomocných zdravotníckych povolaní)