Kohtuasi C-237/18: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. juuli 2018. aasta määrus (Tribunal de première instance de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Pauline Stiernon jt versus Belgia riik, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Eelotsusetaotlus — Euroopa Kohtu kodukorra artikkel 99 — Töötajate vaba liikumine — Kutsevabadus — ELTL artiklid 20, 21 ja 45 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 15 — Psühhomotoorika terapeudi kutseala, mida ei ole kantud parameditsiini kutsealade riiklikku loetellu)