Υπόθεση C-237/18: Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2018 [αίτηση του Tribunal de première instance de Liège (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Pauline Stiernon κ.λπ. κατά Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Επαγγελματική ελευθερία — Άρθρα 20, 21 κα 45 ΣΛΕΕ — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 15 — Το επάγγελμα του Ψυχοκινητικού θεραπευτή δεν περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των παραϊατρικών επαγγελμάτων)