Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: АСОЦИИРАНЕ НА ОТВЪДМОРСКИТЕ СТРАНИ И ТЕРИТОРИИ - Член 201 (предишен член 185 от ДЕО)