Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6141 — China National Agrochemical Corporation/Koor Industries/Makhteshim Agan Industries) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ