Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1691/83 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 1983 περί καθορισμού των τιμών αναγωγής των αχλαδιών για την περίοδο εμπορίας 1983/84