Υπόθεση C-619/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Νοεμβρίου 2013 η Mamoli Robinetteria κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 16 Σεπτεμβρίου 2013 , στην υπόθεση T-376/10, Mamoli Robinetteria SpA κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής