Τροποποιήσεις στη σύνθεση των γεωργικών συμβουλευτικών επιτροπών