ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (Απλοποιημένη διαδικασία - άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)