P7_TA(2014)0270 Rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. apríla 2014 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. …/2014/EÚ, ktorým sa zriaďuje rámec na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru