P7_TA(2014)0270 Ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych ***I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 2 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr …/2014/UE ustanawiającej ramy wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych