P7_TA(2014)0270 Program potpore za nadzor i praćenje u svemiru ***I Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 2. travnja 2014. o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa potpore za nadzor i praćenje u svemiru (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 2. travnja 2014. radi donošenja Odluke br. …/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Okvira potpore za nadzor i praćenje u svemiru