P7_TA(2014)0270 Støtteprogram for overvågning og sporing i rummet ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 2. april 2014 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et støtteprogram for overvågning og sporing i rummet (COM(2013)0107 — C7-0061/2013 — 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. …/2014/EU om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i rummet