Γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Συμπράξεις και τις Δεσπόζουσες Θέσεις κατά τη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης στην υπόθεση COMP/AT.40528 — Melia (Holiday Pricing) Εισηγήτρια: Γαλλία 2020/C 182/05