Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών