Откриване на процедура (Дело M.8909 — KME/MKM) (Текст от значение за ЕИП.)