Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9583 — TPG/Hong Leong Group/Columbia Asia Healthcare) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП)2019/C 400/14